Hlavní stránka › Historie

Historie

Historie knihovny, tak jak ji zapsali kronikáři v našich kronikách.

Kronikáři obce

1914 - 1918 starosta Josef Tejček
1919 - 1928starosta Václav Sinkule
1929 - 1930učitel Rudolf Jelínek
1931 - 1937učitel Václav Pokorný
1938 učitel Václav Kopkáň
1939 učitel Alois Hekner
1940 - 1962 učitel Karel Špitálník
1963 - 1971 pan Václav Königsmark
1972 - 1977 paní Hana Valenzová, rozená Oliveriusová
1978 - 2006 knihovnice Marta Šimandlová
2007 - 2008 pan RNDr. Jiří Potůček
2009 -> knihovnice Romana Kohlíčková
Rok 1930Byla dostavena zdejší škola. 31. srpna byla škola slavnostně otevřena a předána svému účelu.
Rok 193128. říjen byl oslaven všemi spolky a organizacemi společně v rámci oslavy místní osvětové komise. Slavnost byla zakončena zapěním obou státních hymen. Čistý výtěžek 75 Kč (při dobrovolném vstupném) věnován na zřízení skříně pro obecní knihovnu.
Rok 1933Správa zdejší školy pořádala 17. prosince v sále hostince p. F. Pecha dětskou besídku se zpěvy, recitacemi, rytmickými hrami, dětskými tanečky a dramatickými obrazy. Čistý zisk věnován ke koupi bot pro potřebné žáky. Za zbytek koupeny knihy do žákovské knihovny.
Rok 1937Na požádání se uvolila místní osvětová komise sehráti "Jízdní hlídku" 4. dubna ve Lhotě pod Radčem, kam na vozech byly dopraveny veškeré rekvisity i se zařízením jevištním. Objednaným autobusem jelo do Lhoty s účinkujícími na 40 zdejších občanů a občanek, kteří již představení viděli zde. Čistý výtěžek věnován na obecní knihovnu a na jeviště divadel. odboru D. T. J., který ochotně dal k dispozici své členy a veškeré rekvisity.
Rok 1938Žactvo školy pořádalo 18. prosince vánoční besídku v sále hostince u Tejčků. Byly provedeny vánoční zpěvy, výstupy a básně a čístý výnos 72 Kč byl věnován ve prospěch učitelské knihovny.
Rok 1939Knihovní rada. Letopisecká komise. Při nové osvětové komisi byli zvoleni i členové místní knihovní rady a letopisecké komise. Jsou to tři: Jos. Marek, starosta, Jos. Tejček, rolník, Jos. Tůma, rolník, Jos. Černý, předseda m. o. h. a kronikář Alois Hekner, říd. uč. Akce Národního souručenství. Místní skupina Národního souručenství propagovala v měsíci prosinci heslo: Měsíc české knihy. V rámci akce pořádalo 10. 12. v místě divadelní představení ,,Hochu, neříkej, že mne máš rád." a žactvo obecné školy uspořádalo 25. 12. pěknou vánoční besídku. Obecní knihovna vykazuje 203 knihy. Počet čtenářů 12, počet výpůjček 128. Neklidná doba plna událostí, jež přetvořují dosavadní řády oddálila naše lidi od knih, doufejme, že jen na krátký čas. Neboť kniha jest skutečně nejlepší přítel, ta nikdy nezradí a náš lid má již o tom dobré zkušenosti z minulosti.
Rok 1951Ve školách se pořádají akce ,,šetření potravinami". Soutěž vyhlásila Jednota. Zdejší škola se umístila na druhém místě v okrese a odměněna věcnými cenami (knihy pro žákovskou knihovnu).
Rok 1955Zasedací síň v budově MNV je málo využita, a proto knihovník požaduje, aby veřejná knihovna byla přemístěna z kabinetu školy do této místnosti.
Rok 1958Místní lidová knihovna byla přestěhována do zvláštní místnosti v budově MNV. MNV opatřil pro knihovnu novou skříň v ceně 3 500 Kč.
Rok 1977V Sokolovně bude v přízemí vybudována bytová jednotka adaptací kuchyně, šatny a lidové knihovny. Bytová jednotka bude určena pro správce.
Rok 1978Nová knihovnice Marta Šimandlová. Činnost knihovny byla po dlouhé přestávce znovu zahájena. Půjčují se knihy, jsou konány výstavky knih k významným výročím. Možno říci, že zájem občanů je průměrný.
Rok 1979Místní lidová knihovna: Pokračuje ve své činnosti, čtenářů je 22, jsou připravovány výstavky knih k významným výročím.
Rok 1980Místní lidová knihovna (MLK) pokračuje ve své činnosti, čtenářů je 23. Jsou pořádány výstavky knih zaměřené k významným výročím státním i spisovatelů.
Rok 1981MLK - v roce 1981 bylo 26 čtenářů, což je o 3 více než v roce 1980. Výpůjček bylo celkem 900. K různým výročím bylo během roku uspořádáno 20 výstavek a významné události zveřejněny na nástěnkách.
Rok 1982V roce 1982 bylo 30 čtenářů, což je o 4 více než v roce 1981. Vypůjčeno bylo celkem 961 knih, k různým výročím, k významným politickým událostem bylo během roku 37 výstavek. V roce 1982 byly zakoupeny nové knihy v hodnotě 505,- Kčs. Činnost knihovny možno hodnotit dobře.
Rok 1983MLK měla v roce 1983 33 stálých čtenářů, bylo vypůjčeno 1 300 knih. Nákup nových knih byl za 720,- Kčs. V průběhu roku bylo uspořádáno 36 výstav k různým politickým i kulturním událostem.
Rok 1984MLK má celkem 1 100 knih, bylo provedeno centrální zpracování knihovního fondu. Knihovna má 30 stálých čtenářů, za rok 1984 bylo vypůjčeno 1 200 svazků knihovních jednotek, z toho 600 periodik a 600 knih. Pro potřeby knihovny dochází politické časopisy VTM mládeže, Žena a móda, Praktická žena. Během roku 1984 bylo uspořádáno 42 výstavek k různým politickým i kulturním výročím a událostem, např. 40 výročí SNP, Rok české hudby a pod.
Rok 1985MLK má i nadále stejný počet knih, bylo provedeno doplnění knižního fondu o 30 nových svazků. Počet čtenářů je 32, za rok 1985 bylo vypůjčeno 1 216 svazků knihovních jednotek. MLK byla přihlášena do celookresní soutěže k 40. výročí osvobození Československou a Rudou armádou a ke 40. výročí SNP. Za umístění v soutěži obdržela Čestné uznání od odboru kultury ONV Rokycany. Během roku bylo v knihovně uspořádáno 12 knižních výstavek, 32 nástěnek ke kulturním a politickým událostem.
Rok 1986Dobře pracuje Místní lidová knihovna. Počet čtenářů je 33, za rok 1986 bylo vypůjčeno přes 1 200 svazků knihovních jednotek. Během roku bylo uspořádáno 13 výstavek, 33 nástěnek ke kulturním i politickým událostem. Nedílnou součástí je i masová politická práce. Vývěsní skříňky jsou pravidelně a vhodně vyměňovány, názorná agitace je zaměřena zejména na aktuální politické události. O tuto propagaci se dobře stará Místní lidová knihovna, TJ Sokol a SČSP i SSM.
Rok 1987MLK. Počet čtenářů byl 32, za rok bylo vypůjčeno 1 156 knihovních jednotek. Během roku bylo uspořádáno 14 výstavek a 34 nástěnek ke kulturním a politickým událostem. Na dobré úrovni je názorová agitace a propagace ve vývěsních skříňkách i v budově OV. Názorová agitace a propagace je vhodně upravována dle významných politických i hospodářských událostí. Tuto propagaci dobře zabezpečuje lidová knihovna, TJ Sokol, SČSP, ČSČK, SSM.
Rok 1988MLK měla 35 stálých čtenářů. Za rok bylo vypůjčeno 1 234 knihovních jednotek, největší zájem je o beletrii a odborné časopisy. Knihovnu navštěvuje i školní mládež. V průběhu roku bylo uspořádáno 18 výstavek knih zaměřených na různá politická a kulturní výročí, dále pak 35 nástěnek ve vývěsní skříňce před budovou Sokolovny.
Rok 1989MLK měla 32 stálých čtenářů. Za rok 1989 bylo vypůjčeno 1 150 knihovních jednotek. Knihovnu navštěvuje školní mládež, dospělí a na besedu přicházející děti z Mateřské školky. Během roku bylo uspořádáno 15 výstavek a 34 nástěnek. Vše bylo zaměřeno na různá kulturní a politická výročí. I zde se projevila změna po 17. listopadu 1989.
Rok 1990MLK má 29 čtenářů, za rok 1990 bylo vypůjčeno 1 080 knihovních jednotek. Knihovnu navštěvují dospělí, mládež i děti. Pro děti z MŠ jsou pořádány besedy. Během roku bylo uspořádáno 16 výstavek a 28 nástěnek, vše se zaměřením na politické výročí, změny včetně dění po 17. listopadu 1989. Místní lidová knihovna obdržela za svoji činnost čestné uznání rady ONV v Rokycanech a příspěvek ve výši 1 000,- Kčs, za které byl zakoupen gramofon pro účely knihovny. Knihovna je pod vedením knihovnice M. Šimandlové.
Rok 1991MLK - pravidelně se půjčují knihy a časopisy. Knihovna má 31 čtenářů. Zapůjčeno bylo 1 021 knihovních jednotek. Zájem je jak o knihy, tak i o časopisy.
Rok 1992MLK je stále umístěna v budově Sokolovny. V tomto roce měla knihovna 26 čtenářů a zapůjčeno bylo 982 knihovních jednotek.
Rok 1993Lidová knihovna má evidováno 24 čtenářů, bylo vypůjčeno 1 051 knihovních jednotek, nadále je větší zájem o časopisy, které jsou placeny z prostředků OÚ. Obměna knih je řešena výměnným souborem zajišťovaným Okresní knihovnou Rokycany.
Rok 1995MLK. Pravidelně každý týden se půjčují knihy pro občany. Knihovnu navštěvovalo 26 stálých čtenářů. Knihy jsou doplňovány výměnným způsobem z Městské knihovny Rokycany.
Rok 1997MLK je v provozu, knihy a časopisy se půjčují 1x v týdnu vždy v úterý. Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Rokycanech byla provedena výměna 72 knižních jednotek. Knihovna má 1 150 stálých knižních jednotek. Stálých čtenářů bylo 20, z toho 3 děti od 6 do 14 let. Větší zájem je o časopisy.
Rok 1998Půjčovní doba je každé úterý od 17 do 19 hod. Stálých čtenářů je 22, během roku bylo 1 216 knihovních jednotek. Největší zájem je o časopisy Praktická žena, Květa, Vlasta. Výměnným fondem dovezla Městská knihovna Rokycany 75 knižních jednotek.
Rok 1999Lidová knihovna je stále umístěna v Sokolovně. Jsou stanoveny pravidelné dny na půjčování knih. V knihovně je 1 180 knihovních jednotek. Stálých čtenářů je 14. Je možné si půjčit i časopisy Vlastu, Květy a Praktickou ženu, které pravidelně objednává a platí OÚ.
Rok 2000Mateřská školka byla v budově OÚ zrušena v červenci z důvodu malého počtu dětí. Prostory mateřské školky jsou využity takto: Do třídy byla přemístěna v srpnu Místní lidová knihovna ze Sokolovny. Zařízení bylo doplněno nábytkem z mateřské školky. Dnes má knihovna větší prostor, je lépe uspořádána. Z další části mat. školky byl zřízen byt.
Rok 2002Obecní úřad zpracoval nové doklady pro veřejnou knihovnu, která musí být zaregistrována.
Rok 2006Budova Obecního úřadu byla včetně knihovny vymalována s nákladem 12 tis. Kč. Bylo evidováno 12 čtenářů, bylo vypůjčeno 1 120 knihovních jednotek. Knihovna spolupracovala s Okresní knihovnou v Rokycanech. Knihovnice Marta Šimandlová vedla knihovnu 28 let.
Rok 2007Novou knihovnicí se stala Soňa Martinovská. Místní veřejná knihovna byla vybavena připojením k internetu.
Rok 2009Novou knihovnicí se stala Romana Kohlíčková. V prostorách knihovny byla uspořádána Velikonoční výstava 31. března až 12. dubna. V rámci oslav 630 let Skomelna byla 11. 7. výstava o minulosti i současnosti Skomelna. Pro účely výstavy nám Archív v Rokycanech laskavě zapůjčil tyto staré knihy: Kronika Skomelna 1. díl 1914 - 1962, Kniha evidence vydaných domovských listů, čeledních a pracovních knížek z let 1892 - 1939, Kniha zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva 1891 - 1919.
Rok 2010V tomto roce měla knihovna 21 dospělých čtenářů a 3 dětské čtenáře do 15 let.Bylo vypůjčeno 920 knihovních jednotek. Nejvíce se půjčovala beletrie a časopisy.Knihovna odebírá tyto časopisy: Čtyřlístek, Čtyřlístek Speciál, Lidé a země, Praktická žena. Velikonoční výstava 19. března - 6. dubna v prostorách knihovny. Bleší trh 14. srpna v Sokolovně - bohužel bylo málo prodávajících. Vánoční výstava - prosinec.
Rok 2011Naše knihovna se zúčastnila soutěže Biblioweb 2011. S našimi webovými stránkami jsme obsadili 34. místo z 61 přihlášených. V kategorii obcí do 3 tis. obyvatel jsme byli na 6. místě z 22 obcí. Naše stránky: www.knihovnaskomelno.ic.cz, autorem je Jan Kohlíček. Březen - předčítání pro děti a malování pohádkových postav. Velikonoční výstava 18. - 29. 4. Stav knihovního fondu ke konci roku 1 734. Nakoupení nových 21 knih v ceně 2 612,-. Odebírané časopisy: Čtyřlístek, Čtyřlístek Speciál, Lidé a země, Praktická žena. Čtenářů 26.
Rok 2012 - 2012Nový vzhled webových stránek knihovny s online katalogem.Knihovna odebírala tato periodika: Lidé a země, Moje země, 21. století, Čtyřlístek, Sluníčko, Mateřídouška. V tomto roce měla knihovna 21 dospělých a 9 dětských čtenářů. Bylo vypůjčeno 792 knihovních jednotek. Nejvíce si čtenáři půjčovali beletrii (detektivní romány) a literaturu faktu a naučnou. Knihovna zaevidovala 179 nových knih - všechny byly darované. Stav knihovního fondu ke konci roku je 1 902 knihovních jednotek.
Rok 2013V tomto roce měla knihovna 20 dospělých a 9 dětských čtenářů. Bylo vypůjčeno 923 knihovních jednotek. Z knihovního fondu bylo vyřazeno 269 starých knih, nových knih bylo zaevidováno 103 - některé byly koupené, ostatní byly darované. Knihovna odebírala tato periodika: Moje země, 21. století, Čtyřlístek, Sluníčko, D-Test. Stav knihovního fondu ke konci roku je 1 736 knihovních jednotek.
Rok 2014 - 2014Tento rok odebírala knihovna tyto časopisy: Sluníčko, Čtyřlístek, D-Test. Dospělých čtenářů bylo 26, dětských 10. Bylo vypůjčeno 1 206 knihovních jednotek včetně časopisů. Stav knihovního fondu ke konci roku je 1 807. Nejoblíbenější jsou detektivní romány následované historickými.
Rok 2015Knihovna v tomto roce odebírala tyto časopisy: Sluníčko, Čtyřlístek, D-Test. Dospělých čtenářů bylo 27, dětských 7. Vypůjčeno bylo 931 knihovních jednotek včetně časopisů. Stav knihovního fondu ke konci roku byl 2 055. Knihovna se podílela na otevření Naučné stezky Putování s Dubíky dne 4. července 2015.
Rok 2016Knihovnu navštěvovalo v tomto roce 29 dospělých a 9 dětských čtenářů. Stav knihovního fondu ke konci roku 2016 byl 2 191 jednotek (knih). Čtenáři si vypůjčili 857 knih a časopisů. Vyřazeno bylo 6 knih a 142 zaevidováno. I v tomto roce knihovna odebírala tři časopisy: Sluníčko, Čtyřlístek, D-Test. Od září je v knihovně Semínkovna. Výměna semínek plodin či rostlin. Semínka jsou nasáčkována v papírových kornoutcích a označena. Lidé, kteří přijdou do knihovny si mohou vybrat jaká semínka chtějí.
Rok 2017V tomto roce navštěvovalo knihovnu 28 dospělých a 12 dětských čtenářů. Stav knihovního fondu ke konci roku 2017 byl 2 305 jednotek. Čtenáři si vypůjčili 769 knih a časopisů. Zaevidováno bylo 114 knih. Knihovna odebírala tato periodika: Sluníčko, Čtyřlístek a D-Test. V knihovně byla vyměněna okna a zakoupeny tři nové regály na knihy.
Rok 2018V tomto roce měla knihovna 24 dospělých a 12 dětských čtenářů. Z knihovního fondu byla vyřazena 1 kniha, nových knih bylo zaevidováno 30 - některé byly koupené, ostatní byly darované. Čtenáři si vypůjčili 870 knih a časopisů. Knihovna odebírala periodikum Čtyřlístek. Stav knihovního fondu ke konci roku je 2 334 knihovních jednotek.
Rok 2019Knihovnu v tomto roce navštěvovalo 25 dospělých a 11 dětských čtenářů. Stav knihovního fondu ke konci roku 2019 byl 2 449 knihovních jednotek. Vyřazeno bylo 11 knih a 126 zaevidováno - většina knih byla darována. Knihovna odebírala časopisy Čtyřlístek, Šifra. Dále nabízela darované časopisy: My, Apetit, Gurmet, Bydlení.
Rok 2020Rok 2020 byl poznamenán epidemií Covid-19. Vláda ČR přijala opatření, která znamenala od omezení návštěv (nejen) knihoven až po jejich uzavření na jaře a na konci roku 2020. Knihovnu i přes tato omezení navštěvovalo 27 dospělých a 8 dětských čtenářů. Stav knihovního fondu ke konci roku byl 2 447 jednotek. Z knihovního fondu bylo vyřazeno 93 knih a zaevidováno 91 knih (kupovaných i darovaných). Knihovna odebírala časopisy My a Šifra.
Rok 2021I tento rok 2021 byl poznamenán epidemií Covid-19. Knihovna byla od počátku roku uzavřena, od dubna kvůli nařízení Vlády ČR bylo otevřeno pouze výdejní okénko. Od června do prosince probíhala rekonstrukce budovy Obecního úřadu včetně knihovny, která byla po tuto dobu uzavřena. Knihovna měla i přes tato omezení 25 dospělých a 6 dětských čtenářů. Stav knihovního fondu ke konci roku byl 2 491 jednotek. Z knihovního fondu bylo vyřazeno 20 knih a zaevidováno 64 knih (kupovaných i darovaných). Knihovna odebírala časopisy My a Šifra.
Rok 2022V tomto roce byla dokončena rekonstrukce knihovny a díky přístavbě výtahu získala knihovna i bezbariérový přístup. Knihovna je vybavena novým nábytkem, televizí a připojením k wi-fi. K 1. březnu proběhla inventura knižního fondu. Zjištěný stav 2 480 jednotek. Zaevidováno bylo 68 nových knih, takže stav knihovního fondu ke konci roku byl 2 548 knihovních jednotek. Knihovna měla 33 dospělých a 7 dětských čtenářů. Odebírané periodikum - časopis Šifra.
Aktuální nabídka Online katalog Akce Ceník Kontakty Historie Řád knihovny Fotogalerie
Prohlášení o přístupnosti Přihlásit k účtu