Hlavní stránka › Řád knihovny

Řád knihovny

M í s t n í   k n i h o v n a   S k o m e l n o                                                                      

Skomelno 94, 338 28 Radnice

 

Účinnost od: 25. 5. 2018

Přílohy: 1

 

Zpracovala: Romana Kohlíčková

 

 

KNIHOVNÍ  ŘÁD

 

Čl. 1

Základní ustanovení

 

1.         Tento Knihovní řád je vydáván v souladu se Zřizovací listinou Místní knihovny ve         Skomelně, schválenou zastupitelstvem obce usnesením č. 4 ze dne 7. 6. 2002 a podle § 4,         odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných         knihovnických a informačních služeb (dále jen knihovní zákon) ve znění zákona č. 341/2006         Sb. ze dne 24. 5. 2006.

2.         Místní knihovna ve Skomelně (dále jen knihovna) je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §         12 zákona č. 257/2001 Sb. a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem         občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v         § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

3.         Knihovní řád knihovny upravuje podmínky, za nichž knihovna poskytuje         veřejnosti         knihovnické, informační a ostatní služby.

4.         Knihovní řád vydává podle § 4 odst. 7 knihovního zákona vedoucí knihovny.

5.        Každý uživatel knihovny je povinen dodržovat tento Knihovní řád, řídit se pokyny         pracovníka knihovny, nepoškozovat její majetek, respektovat práva a majetek dalších         uživatelů knihovny, zachovávat klid a udržovat pořádek ve všech prostorách knihovny.

 

 

Čl. 2

Základní pojmy

 

1.         Knihovní jednotkou se rozumí každý dokument z fondu knihovny evidovaný jako         samostatná věc.

2.         Knihovní fond je soubor veškerých knihovních jednotek, které knihovna zpřístupňuje svým         uživatelům.

3.         Uživatelem knihovny (dále jen uživatel) je každý, kdo v daném okamžiku jakýmkoliv         způsobem využívá knihovní fond, technické zařízení, data nebo jakékoliv služby         poskytované knihovnou, a to jak osobně, tak prostřednictvím jiné osoby, internetu,         telefonicky apod.

4.         Registrovaným čtenářem knihovny (též jen čtenářem) je uživatel, který vstoupil s knihovnou         do zvláštního smluvního vztahu, v jehož rámci mu knihovna umožňuje provádět absenční         výpůjčky a využívat další služby. Podrobnosti o vzniku, trvání a zániku tohoto právního         vztahu stanoví Knihovní řád dále. Knihovna vede evidenci výpůjček a čtenářů.

5.         Registrační období je časový úsek, během něhož registrovaný čtenář má právo na to, aby mu         knihovna poskytovala služby určené registrovaným čtenářům.

6.         Každá výpůjčka z knihovního fondu je určena knihovnou jako prezenční nebo absenční.

        Prezenční výpůjčkou se rozumí výpůjčka knihovní jednotky pouze v prostorách knihovny.         Absenční výpůjčkou se rozumí výpůjčka knihovní jednotky mimo prostor knihovny.

7.        Čtenářským kontem je záznam o výpůjčkách čtenáře vedeným jak formou listinnou tak         prostředkem výpočetní techniky.

 

Čl. 3

Služby knihovny

 

Knihovna poskytuje tyto služby:

1.         a) absenční a prezenční půjčování informačních pramenů (knihy, periodika, mapy a jiné         dokumenty)

        b) základní bibliograficko-informační služby

        c) zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů – informace ze státní správy a         samosprávy

        d) půjčování informačních pramenů jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční         služby

        e) umožnění přístupu k informacím na internetu

2.         Knihovna poskytuje služby uvedené v odstavci 1 tohoto Knihovního řádu bezplatně.

3.         Knihovna informuje o svých službách na internetových stránkách knihovny a dalšími         vhodnými prostředky.

 

Čl. 4

Uživatelé knihovny

 

1.         Uživatelem knihovny se může stát každý občan nebo organizace na základě přihlášky u         knihovníka a předložení platného průkazu totožnosti.

2.         Knihovna vyžaduje k registraci tyto osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, datum narození.

3.         Děti do 15-ti let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 

Čl. 5

Společná ustanovení

 

1.        Vyplněním přihlášky vznikne mezi uživatelem a knihovnou smluvní vztah. Knihovna vydá         po podpisu přihlášky uživateli čtenářský průkaz. Tím okamžikem se žadatel stává         registrovaným čtenářem a získává práva a povinnosti.

2.         Čtenářský průkaz je nepřenosný.

3.         Držitel průkazu je povinen knihovně oznámit změnu jména a bydliště a neprodleně oznámit         ztrátu čtenářského průkazu.

4.         Uživatel podpisem přihlášky souhlasí s knihovním řádem, který mu byl předložen k         prostudování a tím se zavazuje plnit jak ustanovení tohoto řádu, tak i ostatní předpisy platné         pro knihovny a rovněž pokyny knihovníka.

5.         Každý uživatel služeb knihovny je povinen chovat se vůči svému okolí ohleduplně,         respektovat práva ostatních uživatelů, neobtěžovat a neomezovat je svým chováním a svými         projevy. Je povinen dodržovat klid, pořádek a čistotu, dodržovat zákaz kouření, konzumace         potravin a nápojů. Uživatel, který hrubě porušil nebo opakovaně porušuje Knihovní řád,         může být rozhodnutím knihovníka zbaven práva používat služby knihovny. Tím není         uživatel zbaven povinnosti mít vyřízené všechny pohledávky vůči knihovně.

6.         Platnost čtenářského průkazu se každoročně obnovuje.

 

 

Čl. 6

Ochrana osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje

 

1.         Knihovna zpracovává osobní údaje uživatele, který je registrovaným čtenářem, jeho         zástupcem nebo ručitelem, na základě smlouvy o poskytování služeb a v souladu s         nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně         fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto         údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

2.         Knihovna zpracovává základní a další osobní údaje, statistické údaje, údaje služební.

        Údaje jsou zpracovány za účelem:

        a) poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb čtenářům

        b) ochrany majetku knihovny a knihovního fondu

        c) hodnocení spokojenosti čtenářů

        d) statistického hodnocení činnosti knihovny

        e) evidence pohledávek

        f) postupu při vyřizování žádostí čtenářům

        g) informování o službách poskytovaných knihovnou

3.         Základními údaji registrovaného čtenáře jsou jeho:

        a) jméno a příjmení

        b) datum narození

        c) adresa pobytu

4.         Údaje podle odst. 3 je povinen žadatel o registraci uvést a strpět jejich zpracování.

5.         Dalšími údaji, které však žadatel o registraci není povinen uvést, jsou:

        a) e-mailová adresa

        b) telefon

6.         Základní údaje a další údaje zákonného zástupce a ručitele, případně osoby, která za čtenáře         jedná, se zpracovávají v obdobném rozsahu a struktuře jako základní údaje čtenáře.

7.         Registrovaný čtenář, jeho zákonný zástupce a ručitel jsou povinni změny jména, příjmení a         adres oznámit bez zbytečného odkladu.

8.         Údaje dle odst. 5 písm. a), b) uvede čtenář, pokud chce umožnit, aby tyto údaje knihovna         využívala pro komunikaci s ním. Např. pro vyrozumění o splněné rezervaci či upomínání.

9.         Údaje služební jsou údaje o provedených transakcích se čtenářským kontem včetně místa a         času transakce. Údaje služební jsou zejména údaje:

        a) číslo čtenářského průkazu

        b) přehled výpůjček včetně historie

        c) rezervace knihovních jednotek

 

Čl. 7

Práva čtenářů v souvislosti s ochranou osobních údajů

 

1.         Práva čtenáře jako subjektu údajů jsou zaručena. Čtenář má právo na přístup ke svým         osobním údajům, včetně práva získat automatizovaně zpracované osobní údaje ve strojově         čitelném formátu (právo na přenositelnost), a právo na opravu svých osobních údajů.

2.         Čtenáři na jeho žádost knihovna poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově         čitelném formátu, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a do dalších dokladů u ní         uložených.

3.         Jsou-li údaje nesprávné, čtenář sdělí knihovně údaje správné.

4.         Čtenář, který zjistí nebo se domnívá, že knihovna zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s         ochranou soukromého a osobního života, může požádat knihovnu o vysvětlení a odstranění         takto vzniklého stavu (zejména opravou, doplněním, omezením zpracování nebo likvidací         osobních údajů). Je-li žádost čtenáře shledána oprávněnou, knihovna odstraní neprodleně         závadný stav způsobem podle povahy případu. Žádost je třeba podat písemně.

5.         Čtenář má právo obrátit se kdykoliv se svým podnětem týkajícím se jeho osobních údajů na         vedoucího knihovníka, správce osobních údajů, případně podat stížnost na Úřad pro ochranu         osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Čl. 8

Uchovávání osobních údajů

 

1.         Osobní údaje čtenáře, jeho zástupce a ručitele knihovna uchovává na originále a kopii         písemnosti, kterou je přihláška čtenáře.

2.         Písemnosti jsou uchovávány v prostorách knihovny, které nejsou přístupny čtenářům         knihovny. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na knihovníka, který s nimi         pracuje v rámci svých pracovních úkolů.

3.         Osobní údaje čtenáře, jeho zákonného zástupce a ručitele, knihovna uchovává v         zabezpečené počítačové databázi. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových         účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů knihovníka.

4.        Osobní údaje čtenáře nejsou předávány žádné třetí straně.

5.         Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je zřizovatel knihovny:

        Obec Skomelno

        Skomelno 94

        338 28  Radnice

        IČ: 00573906

 

Čl. 9

Doba zpracování osobních údajů a jejich likvidace

 

1.         Knihovna zpracovává osobní údaje od okamžiku, kdy žadatel o registraci předá knihovně         vyplněnou přihlášku.

2.         Osobní údaje čtenáře knihovna likviduje, jakmile čtenář písemně projeví přání dále nebýt         registrovaným čtenářem. Podmínkou je, že tento čtenář nemá vůči knihovně žádný dluh.

3.         Osobní údaje čtenáře knihovna likviduje i bez žádosti čtenáře, pokud od konce posledního         registračního období uplynul jeden rok, a zároveň uplynul jeden rok od vypořádání         posledního dluhu vůči knihovně.

5.         Osobní údaje ručitele nebo zákonného zástupce čtenáře likviduje knihovna jakmile pominul         důvod pro ručení či zastupování.

6.         Pokud je táž osoba zároveň čtenářem, ručitelem či zákonným zástupcem čtenáře, likviduje         knihovna její osobní údaje teprve, když zanikne poslední z těchto vztahů.

7.         Čtenář, který vůči knihovně nemá žádný dluh, může žádat o částečnou likvidaci některých         svých osobních údajů, aniž by přitom byla ukončena jeho registrace za čtenáře. Částečné         likvidaci podléhají údaje o registrovaných prezenčních, absenčních výpůjčkách a         rezervacích. Částečnou likvidací se čtenář vzdává práva na reklamaci skutečnosti, jíž se         částečná likvidace týká.

8.         Osobní údaje registrovaného čtenáře zaznamenané v listinné podobě likviduje knihovna         skartací těchto listin.

9.         Osobní údaje registrovaného čtenáře zachycené v počítačových databázích jsou likvidovány         vymazáním identifikačních údajů.

 

 

 

Čl. 10

Výpůjční řád

 

1.         Výpůjčky se provádějí v prostorách knihovny po předložení čtenářského průkazu. Půjčovní         doba je zveřejněna vývěskou na budově knihovny.

2.        Pokud není žádaná kniha půjčená, obdrží ji čtenář ihned. Evidenci půjčených knihovních         jednotek provádí knihovna pomocí záznamů tak, aby byla zaručena průkaznost zapůjčení         knihovních jednotek konkrétnímu čtenáři.

3.         Mimo knihovnu se nepůjčují díla určená k prezenčnímu studiu a díla určená pro služební         potřebu.

4.         O půjčení dokumentu rozhoduje knihovník.

5.         Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu nebo z fondu jiných         knihoven prostřednictvím výměnných souborů.

6.         Před převzetím výpůjčky si má čtenář dokument prohlédnout a ohlásit případné změny.

7.         Uživatel potvrdí výpůjčku svým podpisem na knihovní kartě.

 

 

Čl. 11

Výpůjční lhůta

 

1.         Pro všechny knihovní jednotky vyjma případů výslovně uvedených výpůjčním řádem činí         výpůjční lhůta 1 měsíc. Může být prodloužena až 3x o 1 měsíc, požádá-li o to čtenář před         uplynutím výpůjční lhůty a nemá-li dokument rezervovaný jiný čtenář.

2.         Čtenář o prodloužení lhůty může požádat osobně, písemně, telefonicky, případně na e-mail        knihovny.

3.         Čtenáři, který sdělí svou e-mailovou adresu, knihovna bezplatně zasílá elektronické zprávy         upozorňující na blížící se konec výpůjční lhůty. Knihovna tyto zprávy nezasílá, pokud         zasílání čtenář odmítne.

4.         Knihovna je oprávněna stanovit bez udání důvodu kratší výpůjční lhůtu nebo žádat vrácení         dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

 

Čl. 12

Rezervování knihovní jednotky

 

1.         Čtenář si může rezervovat budoucí vypůjčení knihovní jednotky s výjimkou knihovních         jednotek určených k prezenčnímu využití.

2.         Knihovna může zrušit rezervaci knihovní jednotky, která se stala nedostupnou.

3.         Rezervuje-li si stejnou knihovní jednotku více čtenářů, přednost má ten, kdo zadal svou         rezervaci dříve.

4.         O splnění rezervace uvědomí knihovna čtenáře elektronicky, popř. způsobem, který si čtenář         zvolí.

5.         Jakmile je rezervovaná knihovní jednotka připravena k vypůjčení (splnění rezervace), čtenář         má právo na její přednostní vypůjčení.

 

 

 

 

Čl. 13

Upomínací řízení

 

1.         Nevrácené knihovní jednotky vymáhá knihovna upomínkami, z nichž první se zasílá         písemně nebo elektronicky na čtenářovu kontaktní adresu.

2.         Obdrží-li čtenář upomínku, je mu, až do vrácení upomínaných knih, odňato výpůjční právo.

3.         Upomínkami je utvrzena povinnost vrátit vypůjčenou knihovní jednotku včas a řádně.

4.         Čtenář je povinen knihovně nahradit náklady, které jí vzniknou v souvislosti s upomínáním.         Při prodlení při vrácení dokumentu může být čtenáři účtován poplatek z prodlení.

 

 

Čl. 14

Základní povinnosti čtenářů

 

1.         Čtenář je povinen se prokázat platným čtenářským průkazem.

2.         Je povinen zacházet šetrně s majetkem knihovny a dodržovat Knihovní řád. Vypůjčené         knihovní jednotky nesmí půjčovat dalším osobám. Škody způsobené na majetku         knihovny je povinen uhradit podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

3.         Dále je povinen vrátit vypůjčené dílo v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. Případné         závady je povinen oznámit knihovníkovi při převzetí díla. Pokud tak neučinil, nese         odpovědnost za všechny později zjištěné závady proti původnímu stavu v době vypůjčení a         je povinen uhradit náklady na opravu dokumentu. Vrací-li čtenář vypůjčené dílo poštou, je         povinen je řádně zabalit, odeslat doporučeně a zásilku pojistit.

4.         Je zakázáno do dokumentů psát, podtrhávat či jakkoli graficky upravovat.

5.         Onemocní-li čtenář nebo člen jeho rodiny nakažlivou chorobou, nesmí po dobu onemocnění         a karantény užívat služeb knihovny. Má-li v době vzniku choroby půjčené knihy z fondu         knihovny, je povinen ohlásit to knihovně a po ukončení karantény zajistit před vrácením         jejich dezinfekci.

6.         Čtenář je povinen nahradit škodu na knihovní jednotce, došlo-li k její ztrátě či zničení         během doby, kdy ji měl vypůjčenou. Za zničenou knihovní jednotku je považována i         knihovní jednotka neúplná či zjevně poškozená tak, že již není pro knihovnu dále         upotřebitelná.

7.         Čtenář je povinen bezodkladně uvědomit knihovnu o ztrátě, zničení nebo poškození         vypůjčených knihovních jednotek. Podle rozhodnutí knihovny je povinen způsobenou škodu         nahradit tím, že:

        a) obstará stejnou knihovní jednotku téhož nebo pozdějšího vydání.

        b) uhradí ztracenou knihovní jednotku finanční částkou odpovídající jeho pořizovací ceně.

8.         Odnášení knih a ostatních knihovních jednotek z knihovny bez příslušné evidence se         pokládá za zcizení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 15

Závěrečná ustanovení

Zveřejnění knihovního řádu

 

1. Knihovní řád je k nahlédnutí v knihovně na dostupném místě.

2. Knihovní řád je zveřejňován v aktuálním znění.

3. Výjimky z knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.

 

Účinnost

 

1. Tento Knihovní řád je účinný ode dne 25. května 2018.

2. Zároveň se ruší platnost Knihovního řádu ze dne 16. 11. 2007

 

 

Ve Skomelně dne 22. května 2018

 

 

 

 

 

Ing. Milan Škopek                                        Romana Kohlíčková

Starosta obce Skomelno                                Vedoucí knihovny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 Knihovního řádu

 

Provozní řád využívání internetu v Místní knihovně Skomelno

 

1.         Přístup na internet je umožněn všem uživatelům knihovny zdarma. Každý uživatel je         povinen seznámit se z provozním řádem přístupu na internet a dbát pokynů knihovníka.

2.         Uživatel nesmí být pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek.

3.         Jeden počítač může používat pouze jeden uživatel.

4.         Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Je zakázáno nahrávat na disk         jakékoliv vlastní soubory, instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení         jakéhokoliv programového vybavení nebo restartovat počítač.

5.        Není dovoleno provozování počítačových her, využívání stránek s erotickou a         pornografickou tématikou a stránek, které jsou jakýmkoliv způsobem v rozporu s platnými         právními předpisy ČR a s Listinou základních práv a svobod.

6.         Elektronickou poštu je možné používat pouze prostřednictvím vlastní poštovní schránky         založené na některém z veřejně přístupných poštovních serverů.

7.         Knihovna neodpovídá za rychlost připojení ani za obsah souborů stažených z internetu,         zvláště pak obsahují-li viry.

8.         V případě porušení některého z ustanovení tohoto řádu může být uživateli pracovníkem         knihovny přístup k internetu ukončen. V případě škod, které knihovně vzniknou, budou         požadovány náhrady na uživateli, který škodu způsobil.

 

 

Ve Skomelně 22. května 2018

 

 

 

 

 

Ing. Milan Škopek                                                Romana Kohlíčková

Starosta obce Skomelno                                        Vedoucí knihovny

Aktuální nabídka Online katalog Akce Ceník Kontakty Historie Řád knihovny Fotogalerie
Prohlášení o přístupnosti Přihlásit k účtu